TFT i 2000-talets vetenskap TFT, tankefältsterapi, Barbro Bronsberg, Roger Callahan,

TFT i 2000-talets vetenskap är en tidig artikel med Roger Nilsson som var en av de första att introducera metoden i Sverige.

Artikeln kanske mest är av intresse för dig som är extra intresserad av metoden och vill fördjupa dig.TFT, tankefältsterapi, Roger Nilsson, 2000-Talets-Vetenskap


 - Min terapi korrigerar
orsakerna till problemet


av Roger Nilsson

Behandlingen i Tankefältsterapin grundar sig på att
diagnostisera och behandla kroppens energisystem.

  Kortfattat bygger behandlingstekniken på att kroppens energisystem är kontrollsystemet för alla negativa emotionella obalanser och utgör grunden för prestationshämningar
inom alla områden.Metoden representerar en radikal förändring i synen på psykologiska problem och dess uppkomstmekanismer och orsaker. Den diagnostiska och terapeutiska proceduren fastställes genom identifiering av specifika obalanser i kroppens energisystem som identifieras när personen fokuserar på sitt problem.

  Upptäckten som den amerikanske psykologen Roger Callahan gjorde i mitten av 60-talet har lett fram till en revolutionerande behandlingsmetod. Behandlingstekniken utvecklade Callahan från en kiropraktorteknik som kallas Applied Chinesiology (tillämpad kinesiologi), där man bland annat utgår ifrån akupunkturmeridianer för att balansera fysiologiska obalanser. Med tillämpad kinesiologi strävar man efter att skapa en ökad energi eller funktion där den saknas.

Balanserade det elektriska fältet

Det var genom att balansera det elektriska fältet i kroppen som Callahan skapade sin revolutionerande behandlingsmetod. Genom att förena en bruten krets i det elektriska systemet i och runt kroppen kombinerade han den asiatiska lärans akupunktursystem med Applied Chinesiology som kiropraktorerna använt och utvecklat sedan 60-talet.

  Roger Callahan fann genom att kombinera dessa två metoder den mest överlägsna behandlingsmetod för psykologiska problem som någonsin funnits.

  Genom att diagnostisera med manuell muskeltestning kunde han påvisa att en obalans i detta energisystem påverkar många olika psykologiska funktioner som fobier, begär och panikångest etc. Andra energiobalanser leder fram till ilska, depressioner eller skuldkänslor.

  Nålar används normalt inom akupunktur för att öka energiströmmarna i den meridian där energiflödet saknas för att på så sätt hjälpa kroppen till självläkning. Doktor Callahan stimulerar akupunkturpunkterna genom att med fingrarna knacka på punkterna och skapar på så sätt en vital energitillströmning.

  Roger Callahan anser att den negativa energiobalansen är den fundamentala orsaken till de biokemiska, hormonella, neurologiska och kognitiva nivåer som innefattas i den negativa känslomässiga störningen.

  Behandlingen grundar sig på förståelsen för modern fysik med de komplexa energifält och deras förhållanden, som utgör basen för all materia inklusive den levande organismen.

  Behandlingen skapar en stimulering av specifika punkter längs akupunkturrneridianen, en fysisk energi som kan liknas vid en elektromagnetisk energi, vilken har en direkt positiv påverkan på det negativt laddade tankefältet som orsakar problemet.

Maskerad rädsla

Som psykolog hade Callahan många patienter med känslomässiga störningar och blockeringar. Han upptäckte att dessa patienter ofta maskerar och försöker dämpa sin ängslan och oro genom att inta olika substanser eller genom att utföra olika tvångsmässiga beteenden som exempelvis ätstörningar, droger, rökning, och nagelbitning.

  Alla begär efter en spänningsdämpare är en tillfällig maskering av rädslan. Genom att aktiviteten utförs får man en tillfällig sinnesro. När oron åter ökar måste proceduren upprepas på nytt och därmed skapas en ond cirkel. Om inte den "nervlugnande" aktiviteten utförs regelbundet kommer oron att stiga okontrollerat vilket innebär att handlingen måste utföras, även om den är skadlig, till exempel i fråga om läkemedelsmissbruk, rökning eller alkohol.

  Då behandlingen inriktar sig på att korrigera orsaken till problemet så erhålls en otroligt snabb effekt och den känslomässiga blockeringen eller begäret försvinner utan några abstinenssymtom eller andra besvär.

  Ett abstinensbesvär kan ses som enbart ett tecken på att grundorsaken till problemet fortfarande finns kvar!

  Prestationsångest är en av de vanligaste orsakerna till känslomässiga obalanser. Vår egen misskreditering av den egna förmågan kan ta sig de mest skiftande uttryck.

Rädda att inte räcka till

Prestationsångesten innebär att vi är rädda för att inte räcka till. Föreställ dig att utan rädsla eller nervositet hålla ett offentligt tal (en mycket vanlig källa till rädsla), eller tänk dig att vara fri från rökbegär, alkohol, droger eller andra tvångshandlingar utan att behöva plågas av abstinensbesvär, samvetskval eller ångest.

  Tänk dig ett liv utan den frustration som uppstår genom olycklig kärlek eller från rädsla att inte räcka till på arbetsplatsen, i karriären eller i idrottssammanhang.

  Kort sagt, tänk dig att vara fri från all prestationsångest eller liknande känslomässiga blockeringar som verkar hämmande på ditt liv och din förmåga att nå dit du vill.

Till toppen
TFT i 2000-talets vetenskap

Arvsanlag

Roger Callahans forskning har påvisat att de flesta emotionella problem inte uppstår genom tidigare händelser, olyckor etc. Psykologiska problem uppstår och förstärks genom den individuella känsligheten - sårbarheten, som är genetiskt betingad. Känsligheten skiljer sig från person till person och påverkar olika personer på olika vis. Trots att den känslomässiga sårbarheten är nedärvd går den fullständigt att behandla bort med den här unika behandlingsmetoden.

  Känslomässiga blockeringar handlar inte om bristande karaktär, moral eller mod, utan snarare om en negativ energiobalans som finns i kroppens akupunkturmeridianer. Så snart det negativt laddade fältet har balanserats via akupunkturmeridianerna så kommer den negativa känslan som är knuten till händelsen eller den aktuella situationen att försvinna.

Verkligheten går inte att förändra

Minnet av den obehagliga händelsen försvinner inte, utan det är obehagskänslan som försvinner. Den obehagskänsla som uppstår när man tänker på eller befinner sig i den situation som skapar problemet. Förändringen sker inte på sikt, utan effekten är oftast omedelbar. Det är möjligt att på ett par minuter minska och helt eliminera de negativa känslor som är kopplade till den upplevda problemsituationen.

  Det låter mycket enkelt och så är oftast lösningen även på ett mycket komplicerat problem. Självfallet finns det vissa blockeringar som tar mer än ett par minuter att fullständigt behandla bort. I dessa fall handlar det nästan alltid om situationer och miljöer som försvagar energisystemet mycket och därför påverkar behandlingsresultatet negativt.

  Idag har metoden en behandlingsframgång i 95-98 procent av fallen. Det finns ingen annan behandlingsmetod idag som kommer ens i närheten av detta tal.

Mot kroppens energisystem

Framgången med metoden har demonstrerats inte bara i Dr Callahans praktik utan med autentiska patientfall i radio- och TV-program över hela USA. Resultaten med totalt främmande personer under, dessa pressade förhållanden har varit fantastiska. 95 procent av de personer som deltog blev av med sina problem, oftast på bara ett par minuter.

  Framgången beror på att tillämpningen av behandlingsmetoden är riktad mot kroppens energisystem som det övergripande kontrollorganet för alla emotionella obalanser.

Till toppen
TFT i 2000-talets vetenskap

Kemiska reaktioner

När du skrattar och är glad utsöndrar kroppen endorfiner som gör att du mår bra och får en ökad känsla av välbefinnande medan ilska eller rädsla har precis motsatt effekt, eftersom det då utsöndras ett stresshormon kallat adrenalin, istället för endorfiner. Adrenalin leder till en alarmberedskap i kroppen såsom ökad puls, ökad svettning och darrningar. Dessa reaktioner är kroppens naturliga svar på den kemiska reaktion som sker, men reaktionerna är inte bara kemiska utan även de elektriska systemen påverkas.

  Troligen påverkas de elektriska systemen först, de kemiska i andra hand, de fysiska i tredje och de psykiska i fjärde hand. Behandlingen av de elektriska systemen i kroppen förändrar den kemiska balansen i hjärnan, vilket förklarar den förändrade känslan eller beteendet som infinner sig efter en framgångsrik behandling.

(Barbros kommentar: Läs gärna boken - Vad vet vi egentligen. /What the bleep do we know. Tar upp en hel del som hänger ihop med det här sättet att se på människan.)

Roger Nilsson beskriver här själv sin terapi.


Det handlar inte om tro


Den oöverträffade snabbheten i balanseringen av kroppens energisystem gör att många blir skeptiska till metoden. Callahans behandlingsmetod handlar inte om att man måste tro på tekniken för att den skall fungera. Den fungerar även om personen i behandlingssituationen är mycket skeptisk till metoden och den fungerar därför att den behandlar orsaken till problemet, nämligen en obalans i kroppens elektriska system.

  Rädslan är till 90 procent den dominerande orsaken till alla känslomässiga störningar. De flesta behandlingsmetoder inriktar sig inte på att behandla orsaken utan inriktas istället på att finna förhållanden och situationer i personens liv som skapar stress eller frustration. Sådana situationer är oftast lätta att hitta eftersom alla människor har upplevelser eller känslor som är mer eller mindre tillfredsställande.

  Sådana behandlingsmetoder tar lång tid och framgången är liten då man letar efter ett rimligt skäl till att personen känner och handlar som den gör. Orsaken är istället en viss nedärvd sårbarhet som gör personen disponerad att i vissa specifika situationer utveckla en negativ energi.

 Den negativa energiströmmen kallas tankefält och avger en störning i form av en kraftig, ofta överdriven negativ känsla, den kan t ex framkallas enbart av tanken på ett problem eller ger sig också till känna då vederbörande är i problemsituationen.

Denna störning - polaritetsstörning - är den grundläggande och fundamentala orsaken till alla negativa reaktioner och känslor. Det saknar betydelse om reaktionen är nedärvd, inlärd, instinktiv t.ex. rädsla för spindlar eller erhålles genom trauma, dåliga erfarenheter eller olyckor.

  De negativa reaktionerna påverkar kroppen hormonellt, kemiskt eller via nervösa och kognitiva system, men den fundamentala orsaken till reaktionerna - symtomen är den negativa laddningen som finns runt tankefältet.

  Bryter man energiobalansen så försvinner också de negativa effekterna som skapas när personen tänker på eller finns i problemsituationen.

  I TFT - Tankefältsterapin är det viktigt med fokusering på problem eller situationer för att på så sätt framkalla energiobalanserna (negativt laddade energifält) som är kopplade till problemen. Hjärnan återskapar då samma kemiska obalans som skapas av problemen.

Till toppen
TFT i 2000-talets vetenskap

Psykologisk reversal

Tillståndet psykologisk reversal (Jag kallar det omkastnin, Barbro) innebär att personen är reversed (känslomässig motståndare) mot att bli av med sina problem och därför blockeras alla traditionella försök till framgångsrik behandling.

  Doktor Callahan upptäckte detta fenomen under en mindre framgångsrik behandling av en patient som ville gå ner i vikt. Alla försök att gå ner i vikt var helt fruktlösa och det fanns ingen av de gängse traditionella behandlingsmetoderna som kunde förändra detta faktum. Vid ett påstående där patienten sade sig vilja gå ned i vikt blev hela energisystemet försvagat, men vid ett påstående att personen sade sig vilja öka sin vikt blev energisystemet mycket starkt. Detta verifierades genom kinesiologiska muskeltester.

  Trots att patienten verkligen hade en uppriktig önskan att gå ner i vikt blev denne svag av påståendet om att gå ner i vikt, men stark av en önskan att gå upp i vikt, vilket var en direkt motsatt (reversed) reaktion mot det önskade. Med andra ord innebar detta att patientens mentala önskan inte motsvarades av den emotionella önskan, utan tvärtom var dessa önskningar varandras motsatser.

  Obalansen återfinns i energisystemet och leder till en direkt motsatt effekt eller reaktion mot den mentalt önskade.

  Denna upptäckt gjorde det möjligt för Callahan att fördubbla sin framgång med tankefältsterapin. Han förstod nu varför så många personer verkade vara mer eller mindre terapiresistenta oavsett vilken behandlingsmetod som användes.

Så länge personen är omvänd (reversed) så motsätter sig detta förhållande all framgångsrik behandling. Detta fenomen går att finna hos alla människor i vissa specifika situationer, där de uppfattar att de har problem. En del människor har många olika områden där de är omvända (reversed), vilket gör att de har större problem som är kopplat till detta omvända fenomen.

  Omvändheten korrelerar med vad man inom psykologin kallar självsabotage. Det är en omedelbar motsatt reaktion mot den önskade som personen ifråga inte kan rå för, trots att det verkar som om denne gör det av fri vilja och kan till och med själv försöka ge en rimlig godtagbar förklaringsmodell till sitt handlande.

  Obalansen finns i en polaritetsväxling i energisystemet som ger "omvända" effekter. Till exempel säger den påverkade personen vänster men menar höger, är arg istället för glad eller skapar mycket komplicerade uppföranden som egentligen är direkt motsatt det önskade!


TFT i 2000-talets vetenskap

Psykologisk omvändhet

Frekvensen av psykologisk omvändhet är inte likartad för alla problem utan varierar betydligt från problem till problem. I en sammanställning av en större undersökning fann man att:
 •  Fobier - ca 55 procent av alla med fobier har en psykologisk omvändhet. 
 • Oro/ängslan - har en ännu större frekvens av psykologisk omvändhet
 • Begär - 99 procent av alla begär efter någon form av stimulantia, har en psykologisk omvändhet. Detta förklarar varför det är så svårt att sluta
 • Relationer - En relativt liten del av de testade påvisade en psykologisk omvändhet mot en bra relation, MEN mot påståendet att jag vill bli lycklig i mitt kärleksförhållande till NN, visade en oroväckande stor del av de testade ett motstånd mot detta påstående (psykologisk omvändhet).
 • Framgång - Väldigt få människor har en psykologisk omvändhet mot att lyckas. MEN många påvisar en psykologisk omvändhet mot att göra de saker som gör att man lyckas! Upplever du att du inte når de mål du satt upp i ditt liv, så finns svaret troligen här! 
        Många framgångsrika människor påvisar en psykologisk omvändhet mot mer framgång. Det verkar som om de har satt upp en magisk gräns för hur bra de kan lyckas i livet.

 • Världsklass - 99 procent av alla framgångsrika människor hade en psykologisk omvändhet mot att nå absolut världsklass, oavsett om det gällde idrottsmän, författarskap, ledaregenskaper, försäljning etc.
  Alla med maximal prestation inom respektive område påvisade en psykologisk omvändhet mot att lyckas ännu bättre. Vill du nå maximalt av vad din prestation och förmåga tillåter dig göra bör du kolla så att du inte är en av dem som bär på ett motstånd att bli i absolut världsklass.
 •  Psykologisk omvändhet - Blockerar energisystemet vilket hindrar människan från att nå de mål som är möjliga inom vilket område som helst. De som har en psykologisk omvändhet kan till och med skada sig själva, exempelvis genom begär såsom rökning, alkohol, droger etc. Har du upptäckt att du gör eller reagerar på ett sätt som du egentligen inte vill och sedan ställt dig frågan: Hur kunde du göra detta? Nu vet du varför!

(Barbros kommentar: Läs mer om Psykologisk omvändhet - omkastning och lär dig hur du kan knacka själv inför en prestation t.ex. så nervositet lägger sig och fokus inträder: PR 1 med foto och allt.)

Till toppen

Apex problem


Apexproblem är en intressant aspekt som refererar till ett vanligt fenomen som inträffar på individer som behandlas med TFT. Under behandlingens gång kommer personen ifråga att rapportera en förbättring av sitt tillstånd och när behandlingen är avslutad så rapporterar denne att den negativa känslan kopplad till problemet nu är fullständigt borta, men vidhåller att behandlingen inget har att göra med förbättringen.
 
Detta trots att man vid behandlingens start kunde erfara en mycket kraftig känslomässig reaktion vid bara tanken på problemet. Reaktionen beror i första hand på att man betvivlar att en så enkel åtgärd skall kunna förändra problemet.
 
 Istället försöker man förklara tillfrisknandet i termer som distraktion, suggestion, hypnos, placebo etc. Människans kritiska tänkande som domineras av vänster hjärnhalva gör att man letar efter en mer rimlig vedertagen förklaringsmodell.

  Observera dock att Apex problemet inte har med tillkännagivandet av behandlingens effekt och framgång att göra (individen är helt fri från sitt problem), utan varför detta plötsligen hände.

  Troligen kommer detta fenomen att försvinna när TFT som behandlingsmetod blir mer känd och de snabba behandlingsresultaten blir accepterade.

(Barbros kommentar: Jag behandlar tvivlet så personen kan våga lita på att de kan bli fria från sina ibland decennielånga besvär.)

Referensramar

Tankefältsterapi har lånat vissa av de grundläggande begreppen i teoribildningen från andra discipliner, vilka kan tjäna som en referensram, då metoden ju annars är helt ny till sin karaktär.

 •  Elektromagnetiska fält har framgangsrikt använts vid behandling av olika sjukdomstillstånd i organismen. 1985 påvisade ortopedkirurgen Robert O. Becker att metoden var framgångsrik vid tillstånd då operationsärr läkte dåligt.
 • 1972 påvisade en läkare, Louis Langerman att det finns en negativ polaritetsväxling hos patienter med cancer, i jämförelse med en kontrollgrupp som inte hade cancer. Detta fynd påvisar att det finns ett förhållande mellan kroppens egna elektromagnetiska fält och olika sjukdomstillstånd.
 • 1983 påvisade radiologen Björn Nordenström, Karolinska Institutet i Stockholm, att det finns ett elektromagnetiskt system i kroppen som motsvarar de akupunkturmeridianer som kineserna känt till i närmare 6000 år!
  Nordenström såg också ett samband mellan energiobalanser i detta energisystem och olika sjukdomstillstånd. Nordenströms metoder har när de tillämpats i Kina lett till att man medelst svag likström mycket snabbt kunnat lösa upp tumörer.
 • 1985 fotograferade fransmannen Pierre de Venejoul med hjälp av radioaktiv isotop (Teknetium) som injicerades i akupunkturpunkter och följde sedan hur detta togs upp, med hjälp av gammastrålningsregistrerande kamera. Han fann då en utbredning av punkter motsvarande de akupunkturmeridianer som kineserna beskrivit i årtusenden.


Referenser:

BECKER R & SELDEN G. The body electromagnetism and the foundation of life. William Morrow & Co, New York 1985.
BURR H. Blueprint for immortality. The electrical patterns of life. Neville Spearman. London 1972

NORDENSTRÖM BEW. Principle of voltage impact on ionic membrane pumps and transports in tissue by applied electrical fields. In Proc 1st World Congress on Cancer, sid 237-48, Sydney 1995.

DE VERNEJOUL P et al. Etude des Meridians d'Acupuncture par les Traceurs radioactifs. Bull Acad Nat Med 1985; 169: 1071-1075

LANGERMAN L. The implications of the Electro-Metric test in cancer of female genital tract. In Burr H. Blueprint for immortality. sid 123-154. Neville Spearman. London 1972

2000-talets vetenskap nr 4 1997. (En trevlig lagom tjock tidning för dig som är intresserad av nya metoder - ofta frekvensmedicin)

Till toppenFrån sidan TFT o 2000-talets vetenskap till en sida kring ljusakupunktur. Jag arbetar också med infrarött ljus som påverkar meridianerna.

Du kan också läsa om hur jag mäter meridianernas energiflöden innan en person knackar på PR 1 och efteråt. Pr 1 är den punkt där du "vänder rätt på energiflödet som Roger beskriver här ovan."


Barbro Sol Bronsberg
Maila mig gärna om du vill bli behandlad och lära dig TFT av mig eller få ljusakupunktur.

TFT i 2000-talets vetenskap

Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.comNYA! kommentarer

Vill du kommentera något av det du just läst? Skriv i boxen nedanför.